ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Șieuț

Vizualizare document

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații - cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț, nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț

Vizualizare document Anexe

privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Șieuț prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, pe perioada Stării de Urgență instituită la nivelul României

Vizualizare document

privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020

Vizualizare document

privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020

Vizualizare document

privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2020

Vizualizare document Anexe (78 pag.)

privind aprobarea utilizării bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul local al comunei Șieuț

Vizualizare document

privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1259 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 1A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru

Vizualizare document

privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1159 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 2A ”Cofurii”- pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru

Vizualizare document

privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 810 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 22A, ”Cofurii”-pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul silvic Dealu Negru

Vizualizare document

privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2020 a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.

Vizualizare document

privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț, pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizare document